top of page

Hui Li

Research Fellow

Research interest

Fabrication of fluorescence nanomaterials for bioimaging and tumor therapy

Education background

Liang Zhao_edited_edited.jpg

PhD, Chemical engineering and technology, Harbin institute of Technology, P. R. China, 2019

B. A.Light Chemical Engineering, Northeast Forestry University, P. R. China, 2016

Publication

  1. Hui Li, Meiling Tan, Xin Wang, Feng Li, Yuqi Zhang, Lili Zhao, Chunhui. Yang, Guanying. Chen*, Temporal Multiplexed in Vivo Upconversion Imaging. Journal of the American Chemical Society 2020, 142, 2023-2030.

  2. Hui Li, Xin Wang, Tymish Y. Ohulchanskyy, and Guanying Chen*. Lanthanide-Doped Near-Infrared Nanoparticles for Biophotonics. Advanced Materials 2021, 33, 2000678.

  3. Hui Li, Yanfeng Zhong, Shumin Wang, Menglei Zha, Wenxing Gu, Guoyong Liu, Bohan Wang, Zhendong Yu*, Yu Wang, Kai Li, Yuxin Yin, Jing Mu*, Xiaoyuan Chen*.  In Vivo Bioorthogonal Labeling of Rare-Earth Doped Nanoparticles for Improved NIR-II Tumor Imaging by Extracellular Vesicle-Mediated Targeting. Nano Research 2022, DOI:10.1007/s12274-022-5033-8.

  4. Hui Li, Xin Wang, Xiaolong Li, Songjun Zeng* and Guanying Chen*. Clearable Shortwave-Infrared-Emitting NaErF4 Nanoparticles for Non-invasive Dynamic Vascular Imaging. Chemistry of Materials 2020, 32, 3365-3375.

  5. Hui Li, Xin Wang, Dingxin Huang and Guanying Chen*. Recent Advances of Lanthanide-Doped Upconversion Nanoparticles for Biological Applications. Nanotechnology 2020, 31, 072001.

  6. Hui Li, Lei Xu, Guanying Chen*. Controlled Synthesis of Monodisperse Hexagonal NaYF4: Yb/Er Nanocrystals with Ultrasmall Size and Enhanced Upconversion Luminescence. Molecules 2017, 22, 2113.

  7. Hui Li, Shuwei Hao*, Chunhui Yang, Guanying Chen*. Synthesis of Multicolor Core/Shell NaLuF4: Yb3+/Ln3+@CaF2 Upconversion Nanocrystals. Nanomaterials 2017, 7, 34.

bottom of page