top of page
< Back

Heng Sun

PhD Student

Research interest

Immunoengineering, Catalytic nanomedicine

Education background

MSc, Pharmaceutics, Zhejiang University, 2020

BSc, Clinical Pharmacy, Harbin Medical University, 2017

Liang Zhao_edited_edited.jpg

2022 Fall

Publication

1. Heng Sun#, Yan Zhong#, Xiandi Zhu#, Hongwei Liao#, Ying Chen, Lijuan Ma, Jiafeng Ren, Meng Zhao, Mengjiao Tu, Fangyuan Li, Hong Zhang, Mei Tian*, Daishun Ling*, A Tauopathy-Homing and Autophagy-Activating Nanoassembly for Specific Clearance of Pathogenic Tau in Alzheimer’s Disease. ACS Nano, 2021, 15, 3, 5263-5275.

2. Fangyuan Li#, Heng Sun#, Jiafeng Ren#, Bo Zhang#, Xi Hu, Chunyan Fang, Jiyoung Lee, Hongzhou Gu, Daishun Ling*, A nuclease-mimetic platinum nanozyme induces concurrent DNA platination and oxidative cleavage to overcome cancer drug resistance. Nat. Commun., 2022, 13, 7361.

3. Qinjie Weng#, Heng Sun#, Chunyan Fang#, Fan Xia, Hongwei Liao, Jiyoung Lee, Jincheng Wang, An Xie, Jiafeng Ren, Xia Guo, Fangyuan Li, Bo Yang, Daishun Ling*, Catalytic activity tunable ceria nanoparticles prevent chemotherapy-induced acute kidney injury without interference with chemotherapeutics. Nat. Commun., 2021, 12, 1436.

4. Min Wei#, Jiahe Wu#, Heng Sun#, Bo Zhang#, Xi Hu, Qiyue Wang, Bowen Li, Lilan Xu, Teng Ma, Jianqing Gao, Fangyuan Li, Daishun Ling*, An Enzymatic Antibiotic Adjuvant Modulates the Infectious Microenvironment to Overcome Antimicrobial Resistance of Pathogens. Small, 2022, 2205471.

5. Lingxiao Zhang#, Heng Sun#, Jing Zhao, Jiyoung Lee, Liang Ee Low, Linji Gong, Ying Chen, Nan Wang, Chaojie Zhu, Peihua Lin, Zeyu Liang, Min Wei, Daishun Ling, Fangyuan Li*, Dynamic nanoassemblies for imaging and therapy of neurological disorders. Adv. Drug Deliv. Rev., 2021, https://doi.org/10.1016/j.addr.2021.113832.

bottom of page